REKRUTTERINGSANSVARLIG

Kontaktinfo Rekrutterings-ansvarlig: Klikk her


Geografisk nedslagsfelt for Vestbyen fotball er skolekretsene Ila og Åsveien, og vi har følgende gjeldende rutine for rekruttering av nye spillere til klubben vår, og disse er å forstå som arbeidsinstruks for klubbens Rekrutteringsansvarlig.


Stillingsbeskrivelse

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for oppstart av nye årskull og rekruttering av nye spillere til klubben. Personen skal opptre som en god ambassadør for klubben og være bindeleddet mellom klubben, skolene i nærmiljøet, spillere og foresatte i oppstartsfasen av det nye årskullet. Dette vil si at Rekrutteringssansvarlig sørger for at det arrangeres møter med foreldre/foresatte for å rekruttere trenere og lagledere til de nye lagene, deltar på de første treningene for at lagene skal komme i gang, gjør trenere og lagledere kjent med klubbens Sportsplan og klubbhåndbok med rutiner for driften, og sørger på denne måten for at de nye lagene finner seg til rette i klubben vår. Rekrutteringsansvarlig bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Rekrutteringsansvarlig skal også bistå de nye årskullene med å opprette kommunikasjonskanaler, fordele oppgaver blant foresatte og sørge for at det nye årskullets møte med klubben blir et positivt møte.


Oppstartsrutiner

Rekrutteringsansvarlig skal følge klubbens mal for oppstart av nye årskull. Rekrutteringsansvarlig skal ha fullført NFF Grasrottreneren, ha minimum tre års trenererfaring i barnefotballen, eller ha pedagogisk bakgrunn.


Oppstartsdatoer

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å arrangere ballek frem til sommeren med oppstart mellom 1. april og 1. mai hvert år.

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å arrangere oppstartskveld for nye årskull senest fire uker etter skolestart, men helst innen to uker.

I løpet av de første 2 ukene etter skolestart tas det kontakt med Ila skole, Steinerskolen og Åsveien skole. Etter avtale med kontaktlærere leveres det ut informasjonsskriv til alle 1.klassingene og foreldre/foresatte. Informasjonsskriv henges opp på butikker i nærmiljøet, som Ila, Byåsen butikksenter etc. Videre henges det opp informasjon på klubbhuset, Sverresborg museum, Tavern og eventuelt andre sentrale møteplasser i nærområdet.

 

Oppstartskveld

Oppstartskvelden skal være et samlingspunkt for alle nye medlemmer og deres foresatte, der informasjon om klubben og laget gis til foresatte, og spillerne blir tatt med på aktivitet.

Det er fordelaktig om rekrutteringsansvarlig har med seg 1-4 assistenter for å bistå med gjennomføringen av aktiviteten for spillerne.

 

Tiltak for det nye årskullet

Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for at tiltakene (treningene) til det nye laget blir gjennomført minimum en (1) gang i uken frem til støtteapparat for laget er på plass.

Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å rekruttere trenere og lagledere til lagene ved de nye årskullene. Dette arbeidet bør startes opp gjennom vårsemesteret slik at mest mulig er klart ved oppstarten av de nye lagene ved høstsemesteret. Minst en trener på hvert kull skal ha gjennomført minimum Grasrottrenerkurs jamfør sportsplanen til klubben.  

Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å gjennomføre foreldremøte i løpet av høstsemesteret, senest to måneder etter oppstart, for å informere foresatte om klubbens verdier, mål og retningslinjer, kontigenter og annen nyttig informasjon. Det bør vektlegges de foresattes viktighet for barnas involvering i aktiviteten, og oppfordre foreldrene til å delta i eller rundt laget.

På våren, fortrinnsvis like etter påske, avholdes det en kick off-/rekrutteringssamling på Vestbybanen som er en sosial tilstelning for barn og foreldre hvor vi deler barna inn i lag og spiller en «minicup». Rekrutteringsansvarlig og treneransvarlig jobber her videre med å rekruttere lagledere dersom det fortsatt er behov for dette. Dette gjøres sammen med lagledere som alt er rekruttert.

 

Videreutvikling av rollen

• Dersom det er ønskelig å dele årskullene inn i mer «faste» lag for kortere eller lengre perioder er det naturlig at oppstartsansvarlig har en sentral rolle i denne laginndelingen, basert på retningslinjene fra klubbens sportsplan.

• Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

• Rekrutteringsansvarlig skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.