REKRUTTERING OG OPPSTART

Geografisk nedslagsfelt for Vestbyen Fotball er skolekretsene Ila og Åsveien, og vi har følgende gjeldende rutine for rekruttering av nye spillere til klubben vår. 

Rekruttering
I løpet av de første 2 ukene etter skolestart tas det kontakt med Ila skole, Steinerskolen og Åsveien skole. Etter avtale med kontaktlærere leveres det ut informasjonsskriv til alle 1.klassingene og foreldre/foresatte.

Informasjonsskriv henges opp på butikker i nærmiljøet, som Ila, Byåsen butikksenter etc. Videre henges det opp informasjon på klubbhuset, Sverresborg museum, Tavern og eventuelt andre sentrale møteplasser i nærområdet.

Tilsvarende informasjon som i informasjonsskrivet legges ut på nettsiden www.vestbyenfotball.no.

Det avholdes et oppstartsmøte i september for å rekruttere lagledere til de nye lagene, og for å sikre en trygg oppstart. Rekrutteringsansvarlig i styret deltar på dette oppstartsmøtet.

På våren, fortrinnsvis like etter påske, avholdes det en kick off-/rekrutteringssamling på Vestbybanen som er en sosial tilstelning for barn og foreldre hvor vi deler barna inn i lag og spiller en «minicup». Rekrutteringsansvarlig og treneransvarlig jobber her videre med å rekruttere lagledere dersom det fortsatt er behov for dette. Dette gjøres sammen med lagledere som alt er rekruttert.

Tilbud om FES (Fotball Etter Skoletid) gjøres kjent på oppstartsmøte, kick off og på nettsiden vår.

 

Rekrutteringsansvarlig

Klubbens Rekrutteringsansvarlige er samme person som styrets ansvarlige for barnefotballen i Vestbyen. Rekrutteringsansvarlig har ansvar for oppstart av nye årskull og rekruttering av nye spillere til klubben. Personen skal opptre som en god ambassadør for klubben og være bindeleddet mellom klubben, skolene i nærmiljøet, spillere og foresatte i oppstartsfasen av det nye årskullet. Dette vil si at Rekrutteringssansvarlig sørger for at det arrangeres møter med foreldre/foresatte for å rekruttere trenere og lagledere til de nye lagene, deltar på de første treningene for at lagene skal komme i gang, gjør trenere og lagledere kjent med klubbens Sportsplan og klubbhåndbok med rutiner for driften, og sørger på denne måten for at de nye lagene finner seg til rette i klubben vår. Rekrutteringsansvarlig bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Rekrutteringsansvarlig skal også bistå de nye årskullene med å opprette kommunikasjonskanaler, fordele oppgaver blant foresatte og sørge for at det nye årskullets møte med klubben blir et positivt møte.