SPORTSLIG UTVALG

Patrick Lyngmo (sportslig leder)
Hanna Helgetun Krogh (ungdomsfotballansvarlig)
Martine Hustad (barnefotballansvarlig)
Martinus Røvik (barnefotballansvarlig)
David Stevens (rekrutteringsansvarlig)
Markus Fjærli Hjetland (daglig leder)

Støtte til Sportslig Utvalg:
Julian Borgersen (trenerveileder)
Jørgen Bakke (trener)

Kontaktinfo

Sportslig utvalg er det øverste sportslige organet i Vestbyen Fotball og skal ha det overordnede ansvaret for klubbens sportslige drift. Sportslig utvalg skal som utgangspunkt ha arbeidsmøte én gang i måneden, med unntak av desember og juli. Arbeidsmøter / konkrete saker kan også gjennomføres / behandles på annen måte enn ved fysiske møter, om dette finnes forsvarlig. Arbeidsoppgaver som sportslig utvalg hovedsakelig har ansvar for er følgende:

 • Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål
 • Være rådgivende organ i sportslige spørsmål
 • Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer fastsatt i klubbens sportsplan blir fulgt opp og etterlevd av alle som innehar sportslige verv i klubben
 • Oppfølging, rekruttering, og ansettelse av trenere

Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål:

 • Sportslig utvalg skal ta avgjørelser knyttet til den generelle sportslige gjennomføringen i klubben.
 • Sportslig utvalg har ansvaret for avgjørelser knyttet til lang- og kortsiktig plan for klubbens sportslige drift, her gjelder også jevnlig oppdatering av klubbens sportsplan.
 • Sportslig utvalg sine avgjørelser må være innenfor eget budsjett vedtatt av styret. For saker om innebærer kostand somoverstiger budsjett, så skal Sportslig utvalg anmode om styrets samtykke før endelig vedtak fattes. 

Være rådgivende organ i sportslige spørsmål:

 • Være pådriver for at klubbens sportsplan blir fulgt av klubbens trenere og lagledere, samt bistå med kompetanse og råd til gjennomføring av treninger og langsiktig planlegging for lagene.
 • Være kontaktorgan og den som beslutteri saker for klubbens trenere og lagledere dersom det er sportslige motsetninger og uklarheter.
 • Etablere trenerforum og gjennomføre trenermøter blant klubbens trenere minst tre ganger i året.

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt:

 • Følge opp avgjørelser knyttet til hospitering mellom lag og gjennomføring av dette på bakgrunn av retningslinjer gitt i sportsplanen. Herunder også oppfølging av klubbens representasjonsspillere ovenfor Trøndelag Fotballkrets.
 • Være kontaktorgan og den som beslutter i saker knyttet til overskridelse av klubbens regelverk for atferd, og eventuelle konsekvenser og sanksjoner av dette.
 • Legge føringer knyttet til deltakelse i seriespill, cuper og turneringer for de ulike lagene og aldersgruppene.

Rekruttering og oppfølging av trenere:

 • Sportslig utvalg skal sikre kontinuitet og utvikling av klubbens trenere, og trenerutdanningen av disse.
 • Sportslig utvalg har ansvar for rekruttering og ansettelser av nye trenere.

 

Sammensetning av Sportslig utvalg

For å sikre kontinuitet i arbeidet i klubben skal sportslig utvalgs medlemmer utnevnes av styret for fortrinnsvis to år, hvor minimum 40% av eksisterende medlemmer skal sitte videre ved bytte av medlemmer. Det er også ønskelig med bred representasjon av klubbens medlemmer både fra barne- og ungdomsfotballen. Sportslig utvalg skal til enhver tid bestå av minimum:

 • Sportslig leder
 • Ungdoms- og seniorfotball-ansvarlig
 • Barnefotballansvarlig
 • Trenerveileder(e) 
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Daglig leder

I tillegg er det ønskelig at utvalget består av minimum en ekstra representant fra barnefotballen og en ekstra representant fra ungdomsfotballen som ikke har noe offisielt verv ellers i klubben. Utvalget kan ha maksimalt fire ekstra medlemmer i tillegg til de fem faste, slik at utvalget maksimalt kan bestå av 9 medlemmer.

Sportslig utvalgs mandat og sammensetning kan endres etter vedtak i klubbens styre.

  

Sportslig leder instruks: 

 • Leder for sportslig utvalg
 • Innkaller og leder møter i sportslig utvalg
 • Ansvarlig for klubbens sportslige utvikling og progresjon.
 • Påse at utvalget og utvalgets medlemmer utfører sine oppgaver i henhold til klubbens sportsplan.
 • Sørge for at det blir skrevet referater og at aktuelle dokumenter legges inn i disk under “Sportslig utvalg”.
 • Hovedansvarlig for sportslige oppfølgingssaker. Avklare med styreleder og daglig leder ved spesielle utfordringer
 • Dialog og samarbeid med leder for barnefotballen og leder for ungdoms- og seniorfotballen.
 • Mailmottaker for saker som meldes til sportslig utvalg og ansvarlig for å rette det videre for god og riktig saksgang/ behandling.