TRENERVEILEDER

Kontaktinfo Trenerveileder: 
Julian Borgersen
Tlf: 40346148
Mail: julianborgersen@gmail.com

Stillingsbeskrivelse

De sentrale områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, et ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen fulgt etter klubbens «røde tråd» og har ansvar for trenerforum. Trenerveileder rapporterer til klubbens styre.


Sportslig ansvar

 • Trenerveileder er ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben, med vekt på at trenere for de ulike aldersgruppene fokuserer på de målområdene de ulike lagene har, og at trenerne er kjent med disse.
 • Delta i møter med sportskomiteen


Trenerforum

 • Planlegging – Trenerveileder er ansvarlig for å utarbeide og videreutvikle en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – Vedkommende er ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.


 Klubbens trenere

 • Oppfølging – Trenerveileder skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.


Årshjul for trenerutvikleren

Trenerveilederen skal arrangere minimum tre samlinger med fokus på de underliggende temaene. Det er mulig å inkludere flere relevante temaer ved trenersamlingene. 


Første helg i februar - Trenerforum 1

 • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
 • Nye trenere er på plass.
 • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.
 • Status på de ulike lagene, hva har fungert tidligere, hva har ikke fungert? Hva bør evt gjøres annerledes kommende sesong?
 • Samle inn trenernes ønsker for sesongen av kurs, fagkvelder etc.

 

Første helg i juni - Trenerforum 2

 • Evaluering av vårsesongen.
 • Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
 • Påmelding til kurs.

 

Første helg i november - Trenerforum 3

 • Evaluering av sesongen. Hva har fungert, hva har ikke fungert?
 • Planlegging av ny sesong.
 • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
 • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Flere trenerforum knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan selvfølgelig gjennomføres, men tre trenerforum skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en kvalitetsklubb. Målsetningen med trenerforumene er at klubben sikrer at trenerne har tettere dialog seg i mellom, og at kommunikasjonen mellom lagene går lettere. Videre skal trenerne tilbys en mulighet til å komme med innspill til endringer som kan bedre deres arbeidshverdag som ledere.

Veiledning av trenerne skal følge denne prosedyren:

Vurdere trenerne etter deres evner og ferdigheter til å:

Igangsette

Rask og tydelig igangsetting av aktiviteten. Prater treneren lenge eller passe? Viser trener et godt øvingsbilde?

Organisere

Organiserer treneren slik at hver spiller opplever mange spillsituasjoner og ballberøringer? Har treneren maktet å manipulere betingelsene på en hensiktsmessig måte (størrelse på baner, grupper)?

Differensiere

Hensikten er å differensiere aktiviteten slik at alle spillere opplever utfordring og mestring underveis i økta. Klarer trenere å sette sammen gruppen med tanke på ferdighetsnivå ved aktiviteter? Øver de mest modne sammen, og øver de minst modne sammen i deler av treningen? Evner trenerne å praktisere jevnbyrdighetsprinsippet (jevne lag) og en differensiert tilnærming samtidig?

Bygge opp og gjennomføre økta som helhet

Er det progresjon i økta? Følge økta de retningslinjer som ligger i klubbens sportsplan? Er alle aktivitetskategoriene med? Skifter trener tema underveis i økta?

Ha læringsfokus og gjennomføre økta som helhet

Følger økten en rød tråd? Kommer læringsmomenter i riktig rekkefølge? Har trener en god pedagogisk tilnærming til læringsprosessen? Hvor aktivt jobber trenerne i isolerte øvelser kontra spillbaserte?

Skape og utvikle et trygt og godt læringsmiljø

Forsterker treneren gode handlingsvalg gjennom positive tilbakemeldinger? Motiverer treneren spillere til å fortsette å trene på vanskelige aktiviteter? Klarer trenere å stimulere spillerne til egenaktivitet?

Trenerveileder skal sammen med den enkelte trener sette nye mål og sørge for utfyllende evaluering etter hvert målepunkt.

 

Videreutvikling av rollen

Trenerutvikleren skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.