VISJON OG MÅL

"Bare en levende visjon er en bra visjon. Og bare omsatte verdier har en reell verdi. 
Gode visjoner får mennesker til å kjenne i hjertet at de er med på noe som er flott og viktig.” 

Klubbens visjon:

“Med Vestbyen – i livet – for livet”

Dette er en visjon vi skal leve etter i hele vårt virke innen Vestbyen. Visjonen skal være noe vi strekker oss etter hver dag og gjelder for alle som er medlem av Vestbyen. Visjonen legger føringer for hvordan vi som klubb og enkeltmenneske skal tenke, beslutte og utføre. 

Målsettinger – i Vestbyen ønser vi å:
- Rekruttere og inkludere flest mulig som sogner til Vestbyens geografiske område 
- Beholde så mange som mulig så lenge som mulig
- Skape livslang bevegelsesglede gjennom fotballen
- Skape fellesskap og samhold
- Etterleve fotballens verdigrunnlag; “Trygghet + mestring = trivsel og utvikling” 
- Skape en kultur for utvikling av egne, godt skolerte trenere
- Skape en ungdomsavdeling og et seniorlag bestående av egenutviklede spillere
- Utvikle spillere som rekrutteres inn i toppfotballen

Gjennom disse delmålene:
- Å jobbe aktivt for å skape en kultur for samarbeid, samhold og utvikling
- Å følge en rød tråd i all aktivitet fra 6 år til senior
- Å være bevisst vårt samfunnsoppdrag i å oppdra og skape «gangs menneske» 
- Å ha høyt utdannede trenere fra barnefotballen og ut seniorlivet
- God differensiering på lagsnivå
- Hospiteringsordninger for de tidlig modne spillerne
- Å sørge for et godt tilbud til så vel breddespilleren som toppspilleren

VERDIGRUNNLAG - den røde tråden

Vestbyen IL har som visjon å holde medlemmene i klubben så lenge som mulig. Vi tror en av forutsetningene for å lykkes med dette er å tilrettelegge for en god aktivitet. Skal vi oppnå trivsel og utfordring må kvaliteten i det vi gjør i treningshverdagen være så god som mulig. Det betyr at vi må utvikle fotballferdigheten til spillerne. Denne prosessen må starte så tidlig som mulig og vi ønsker derfor å innføre dette allerede for 6- åringene. 

Vestbyen ønsker videre å sørge for en progresjon i arbeidet slik at det er en sammenheng mellom det vi gjør i barnefotballen over til ungdomsfotballen og senior. Dette arbeidet skal ha utgangspunkt i våre verdier og sørge for at klubben utvikler seg i henhold til vår visjon. 
Den røde tråden i Vestbyen skal sørge for at alle drar i samme retning og skal bidra til forutsigbarhet, kontinuitet og målstyring av den sportslige utviklingen. Videre skal den røde tråden også sørge for at spillere fra Vestbyen fremstår som sympatiske og fornuftige samfunnsborgere som er et forbilde både på og utenfor banen.

INKLUDERENDE, UTVIKLENDE OG INVOLVERENDE

Inkluderende
Vi ønsker å være inkluderende gjennom å skape et miljø der foreldre, spillere, trenere og lagledere sammen er med på å bidra til at flest mulig blir med lengst mulig i klubben og i fotballsporten. Uorganisert fotballaktivitet og annen allsidig idrettsaktivitet vil ha en positiv innvirkning på fotballspillernes utvikling, spesielt i ung alder. Vi skal derfor oppfordre spillerne våre til å delta i flere idretter.

Utviklende
Et grunnleggende prinsipp for utvikling er at klubbens fotballaktivitet er klubbstyrt i stedet for lagstyrt. Det vil si at klubbens treningsmetoder fra ungdomsfotballen skal være preget av ensartede og systematiske metoder, og at ferdighetsviklingen i klubben trekker i samme retning og etter de samme prinsippene. Dette krever at klubben må jobbe godt med både sportslig og administrativ kompetanse.

Involverende
Klubben skal ha fokus på å involvere hele fotballfamilien i avdelingen. Gjennom å få involvert flest mulig foreldre vil klubbens aktiviteter bli enda bedre utført og fulgt opp. Hvis noen slutter med fotball skal klubben følge opp disse slik at de kan utføre andre oppgaver for avdelingen, f. eks ved være dommer. Klubben skal også ha et aktivt arbeid for å involvere innflyttere til nærområdet i klubben. Vestbyen Fotball har et godt samarbeid med Ila skole og inviterer alle skolens elever og spesielt barn med minoritetsspråklig bakgunn velkommen til klubben.

Klubbens verdier er alle klubbens trenere og laglederes daglige tankesett. Verdiene skal gjennomsyre all vår aktivitet og være rettesnor for både planlegging av aktivitet og håndtering av eventuelle konfliktsituasjoner på alle nivå. Verdisettet skal implementeres I klubben gjennom temakvelder og i den daglige aktiviteten gjennom bedret og tett kontakt mellom klubbledelse (styre og ansvarspersoner) og medlemmene/trenere/lagledere.