SPORTSKOMITÉ

Vestbyen Fotball skal ha klare føringer på hvordan klubben skal drives og driftes på administrativt og sportslig plan. Førende for det administrative arbeidet skal være klubbhåndboken, stillingsbeskrivelser og styrevedtak, førende for det sportslige skal være sportsplanen og vedtak som gjennomføres i sportskomiteen, med godkjenning av styret.

Sportskomiteen er det øverste sportslige organet i Vestbyen Fotball og skal ha det overordnete ansvaret for klubbens sportslige drift. Sportskomiteen skal samles minimum en gang i måneden. Arbeidsoppgaver som sportskomiteen hovedsakelig har ansvar for er følgende:

 • Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål
 • Være rådgivende organ i sportslige spørsmål
 • Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt

Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål:

 • Sportskomiteen skal ta avgjørelser knyttet til den generelle sportslige gjennomføringen i klubben
 • Sportskomiteen har ansvaret for avgjørelser knyttet til lang- og kortsiktig plan for klubbens sportslige drift, her gjelder også oppdatering av klubbens sportsplan årlig.
 • Sportskomiteen skal sikre kontinuitet og utvikling av klubbens trenere, og trenerutdanningen av disse.

Være rådgivende organ i sportslige spørsmål:

 • Være pådriver for at klubbens sportsplan blir fulgt av klubbens trenere og lagledere, samt bistå med kompetanse og råd til gjennomføring av treninger og langsiktig planlegging for lagene.
 • Være kontaktorgan og dommer i saker for klubbens trenere og lagledere dersom det er sportslige motsetninger og uklarheter.
 • Etablere trenerforum og gjennomføre trenermøter blant klubbens trenere minst tre ganger i året.

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt:

 • Følge opp avgjørelser knyttet til hospitering mellom lag og gjennomføringen av denne på bakgrunn av sportsplanen. Herunder også oppfølging av klubbens representasjonsspillere ovenfor Trøndelag Fotballkrets.
 • Være kontaktorgan og dommer knyttet til overskridelse av klubbens regelverk for atferd, og eventuelle konsekvenser og sanksjoner av dette.
 • Legge føringer knyttet til deltakelse i seriespill, cuper og turneringer for de ulike lagene og aldersgruppene

Sammensetning av sportskomiteen

For å sikre kontinuitet i arbeidet i klubben skal sportskomiteens medlemmer velges for fortrinnsvis to år, hvor minimum 40% av eksisterende medlemmer skal sitte videre ved bytte av medlemmer. Det er også ønskelig med bred representasjon av klubbens medlemmer både fra barne- og ungdomsfotballen slik at det ikke er to trenere eller lagledere fra samme lag som sitter i sportskomiteen. Sportskomiteen skal til enhver tid bestå av minimum 4 faste medlemmer, disse er som følger:

 • Daglig leder
 • Sportslig leder ungdomsfotball
 • Sportslig leder barnefotball
 • Trenerveileder

I tillegg skal komiteen bestå av minimum - 1 - trener fra barnefotballen og - 1 - trener fra ungdomsfotballen som ikke har noe offisielt verv ellers i klubben, maksimalt 4 ekstra medlemmer.

Sportskomiteens mandat og sammensetning kan endres etter vedtak i klubbens styre.