Vestbyen Fotball

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg

Vestbyen Fotball skal ha klare føringer på hvordan klubben skal drives og driftes på administrativt og sportslig plan. Førende for det administrative arbeidet skal være klubbhåndboken, stillingsbeskrivelser og styrevedtak, førende for det sportslige skal være sportsplanen og vedtak som gjennomføres i sportslig utvalg, med godkjenning av styret.

Sportslig utvalg er det øverste sportslige organet i Vestbyen Fotball og skal ha det overordnede ansvaret for klubbens sportslige drift. Sportslig utvalg skal samles minimum en gang annenhver månede, men oftere etter behov. Arbeidsoppgaver som sportslig utvalg hovedsakelig har ansvar for er følgende:

 • Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål
 • Være rådgivende organ i sportslige spørsmål
 • Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt

Være bindeledd mellom lagene og styret i sportslige spørsmål:

 • Sportslig utvalg skal ta avgjørelser knyttet til den generelle sportslige gjennomføringen i klubben
 • Sportslig utvalg har ansvaret for avgjørelser knyttet til lang- og kortsiktig plan for klubbens sportslige drift, her gjelder også oppdatering av klubbens sportsplan årlig.
 • Sportslig utvalg skal sikre kontinuitet og utvikling av klubbens trenere, og trenerutdanningen av disse.

Være rådgivende organ i sportslige spørsmål:

 • Være pådriver for at klubbens sportsplanen blir fulgt av klubbens trenere og lagledere, samt bistå med kompetanse og råd til gjennomføring av treninger og langsiktig planlegging for lagene.
 • Være kontaktorgan og dommer i saker for klubbens trenere og lagledere dersom det er sportslige motsetninger og uklarheter.
 • Etablere trenerforum og gjennomføre trenermøter blant klubbens trenere minst tre ganger i året.

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt:

 • Følge opp avgjørelser knyttet til hospitering mellom lag og gjennomføringen av denne på bakgrunn av sportsplanen. Herunder også oppfølging av klubbens representasjonsspillere ovenfor Trøndelag Fotballkrets.
 • Være kontaktorgan og dommer knyttet til overskridelse av klubbens regelverk for atferd, og eventuelle konsekvenser og sanksjoner av dette.
 • Legge føringer knyttet til deltakelse i seriespill, cuper og turneringer for de ulike lagene og aldersgruppene

Sammensetning av sportskomiteen

For å sikre kontinuitet i arbeidet i klubben skal utvalgets medlemmer velges for fortrinnsvis to år, hvor minimum 40% av eksisterende medlemmer skal sitte videre ved bytte av medlemmer. Det er også ønskelig med bred representasjon av klubbens medlemmer både fra barne- og ungdomsfotballen slik at det ikke er to trenere eller lagledere fra samme lag som sitter i sportskomiteen. Utvalget skal til enhver tid bestå av minimum 4 faste medlemmer, disse er som følger:

 • Daglig leder
 • Sportslig leder ungdomsfotball
 • Sportslig leder barnefotball
 • Trenerveileder

I tillegg skal utvalget bestå av minimum - 1 - trener fra barnefotballen og - 1 - trener fra ungdomsfotballen som ikke har noe offisielt verv ellers i klubben, maksimalt 4 ekstra medlemmer.

Utvalgets mandat og sammensetning kan endres etter vedtak i klubbens styre.

Sportslig utvalg består i 2019 av:

Leder Sportslig utvalg - Runar Alstad
Trener J15
- runar.alstad@veidekke.no
- 99217388

Sportslig leder barnefotball - Ørjan Bye Marken
Keepertrener
- Orma276@gmail.com
- 92201001

Sportslig leder ungdomsfotball - Aleksander Vold
Trener G2012, keepertrener
- Aleksandervold@gmail.com
- 92046949

Daglig Leder - Mats Holbø Frydenberg
- Mats@vestbyen.no
- 48389587

Frode Heldal
Trener J07
- frodeheldal@me.com
- 47750997

Øystein Hansen
- Oystein.hansen@leadas.no
- 91701856

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift