Vestbyen Fotball

Økonomi

Økonomi

Økonomiske prinsipp

Rapporteringen av ut- og innbetalinger skjer etter kontantprinsippet. Det innebærer at inntekt eller kostnad registreres og skattlegges på det tidspunktet da beløpet utbetales eller ytelsen mottas.

 

Budsjett i følge forsiktighetsprinsippet

Budsjett for de forskjellige lagene på alle alderstrinn kreves inn av styreleder i løpet av januar.

Budsjettene skal inneholde antall spillere, bruk av baller, vester, første hjelp utstyr og andre forbruksvarer. Man oppgir også hvilke 2 cuper som skal dekkes av klubben og hvor mange lag som skal meldes på til seriespill og forsikring. Budsjettet tar for øvrig hensyn til gitte kostnader som klubbavgift til Trøndelag Fotballkrets, kursing av trenere, trenergodtgjørelser i følge avtaler, regnskapsføring, banevedlikehold og fortløpende utgifter som strøm, vask, bilgodtgjørelser.

Kjente inntekter i budsjettet kan være reklameinntekter, dugnadsinntekter fra Bonusguiden, årlige tilskudd fra Trondheim Kommune, Olympiatoppen og Grasrotandelen. Budsjett godkjennes av styret. 

 

Regnskap

Klubben benytter Heidi Brurok som til daglig arbeider som regnskapsrådgiver ved NTNU som regnskapsfører. Klubben leverer inn bilag i forhold til momsperiodene, annenhver måned. Vi mottar halvårsregnskap og krever in for andre perioder ved behov. Ekstern revisor velges på årsmøtet

 

Økonomistyring

Kasserer har ansvar for inn- og utgående faktura, medlemsregister og overganger i FIKS med fortløpende fakturering av kontingenter i henhold til innsendte medlemslister samt purringer. Vi benytter Sparebankens Medlemsnett for håndtering av medlemsregister og faktureringssystem. Medlemsnett er integrert mot NIFs sentrale register.

Lagenes uttak av forbruksvarer gås igjennom minimum to ganger pr år av kasserer og styreleder.

Refundering av dommerhonorarer følger terminlistene.

 

Bruk av bankkonto og innkreving

Klubben har avtale med Sparebanken Midt Norge. Bankkonto disponeres per i dag av kasserer som rapporterer status til styremøte 1 ganger per måned. Alle inn- og utbetalinger går alltid via klubbens brukskonto. Unntak er konto for Vestbydagen som brukes som prosjektkonto for gjennomføringen av klubbens dag for medlemmene. I tillegg benyttes en sparekonto for overførsel av midler som ikke skal brukes av brukskontoen.

 

Regningsbetaling

Kasserer betaler og attesterer regninger fortløpende etter kjente opplysninger fra budsjett. Ved større beløp attesterer ansvarig for respektive avdeling eller etter godkjenning fra styret.

 

Bilgodtgjørelser og reiseregninger

Trenere eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales i henhold til signerte avtaler.

 

Kontakt

Økonomi: kasserer@vestbyen.no

Medlemmer: medlem@vestbyen.no

Styret: styret@vestbyen.no

 

Økonomisk ansvar

Det sittende styret har kollektivt ansvar for økonomien i klubben. Årsmøtet godkjenner regnskapet og overtar dette ansvaret på årsmøtet.

 

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift