Vestbyen Fotball

Krav om politiattest i Vestbyen Fotball

Krav om politiattest i Vestbyen Fotball

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle klubber i norske idrett skal kreve politiattest mo seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 
 

I Vestbyen Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med klubbens ansvarlige for å administrere politiattester, utnevnt av styret, Eirin Wangsholm Hanssen, som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting elektronisk:

Dette er vår foretrukne rutine. Benyttes av alle lagledere som har elektronisk ID (BankID, Min ID etc.):

  1. Styrets sekretær utsteder "bekreftelse på formål" for de personer det gjelder og sender denne på mail. Det er de enkelte lags ansvar å sikre at alle lagledere og tillitspersoner har politiattest. Om det kommer nye lagledere skal de ta kontakt for å få utstedt bekreftelse på formål.
  2. Søkeren logger inn med elektronisk ID på politiets elektroniske søknatssystem.
  3. Vel inne i løsningen skal både "Kategori" og "Formål" fylles ut med "Frivillige organisasjoner", samt at tilsendte bekreftelse på formål legges ved før søknad kan sendes inn.
  4. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Styrets sekretær. Dette kan gjøres ved personlig oppmøte eller ved å avfotografere eller scanne attesten og sende den på mail.

 

Innhenting på papirbasert:

Denne rutinen benyttes dersom søkeren ikke har elektronisk ID eller søkeren er under 18 år.

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Styrets sekretær sender søknaden til politiet.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Styrets sekretær. Dette kan gjøres ved personlig oppmøte eller ved å avfotografere eller scanne attesten og sende den på mail.

Vestbyen Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Attester utstedt til andre idrettslag/organisasjoner

Dersom man har politiattest for tilsvarende forhold fra et annet idrettslag kan denne forevises dersom denne ikke er eldre enn ett år.

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift