Hjem

Informasjon vedrørende hospitering (og differensiering).

Hei !

Vi har fått noen spørsmål vedrørende hospiteringsordningen og ønsker derfor å informere hvordan klubben og vårt lag praktiserer dette.

 

Det er et felles ønske fra fotballforbund, fotballkrets og Vestbyen som klubb å praktisere differensiering og hospitering.

 

Differensiering i trening er ønskelig, men viser seg tidvis i praksis å være krevende for vårt lag. Dette fordi vi på enkelte treninger er få spillere, og da sier det seg selv at å ferdighetsdele barna i grupper ikke alltid lar seg gjøre. MEN; vi gjør det når det er mulig.

 

Hospiteringsordningen derimot både benytter vi oss av og er delvis avhengig av.

 

Hospitering fra 2007 til 2006:

Gutter 2006 er totalt 15 spillere. Dette er normalt et antall spillere som tilsier 1 lag i nierserien. Både fordi vi ønsker at alle skal få spille mest mulig kamper, samt at det lå an til at vi kunne bli 18 spillere når vi skulle melde på lag, har vi meldt på 2 lag. Et i nierserien og et i syverserien. Dette medfører at alle våre spillere får spille mange flere kamper enn hva tilfellet er i andre klubber. Uten hospitanter fra 2007 ville ikke dette latt seg gjøre. Hospitantene er i så måte likeverdige spillere på vårt lag, og deltar på like premisser og på begge våre lag.

Vår erfaring er entydig positiv og bygger i tillegg vennskap og klubbånd.

 

Hospitering fra 2006 til 2005:

Vi har i år fått etablert en hospiteringsordning fra vårt lag opp til 2005. Vi trenerne (jeg og Svend Peder) plukket ut 5 spillere vi mener er moden for denne utfordringen. Spillerne som i denne omgang er valgt ut er Abdi, Trym, Benjamin, Tarjei og Jonas. Dette er avklart med klubbens spillerutvikler, og evalueres fortløpende av trenerne på 2005. Hospitantene har anledning til å delta på trening hos 2005, og vil delta på nierkamper hos 2005 etter behov (trening og kamp for 2006 vil prioriteres).

 

Da barn i denne alderen utvikler seg både raskt og i forskjellig hastighet vil hospiteringsordningen fortløpende bli evaluert. Andre hospitanter fra 2007 til oss, og fra oss til 2005 vil derfor senere kunne få tilbudet.

 

Legger for øvrig ved utdrag fra Vestbyens sportsplan:

 

Hospitering

Et generelt mål i Vestbyen går ut på at man i barnefotballen kan hospitere mens

man i ungdomsfotballen skal hospitere.

For at spillerne skal oppleve å være i flytsonen er det viktig å differensiere på

trening og i kamp. Dette gjennomføres på hver trening i henhold til den plan for

differensiering klubben har presentert i trenerforum og på klubbsidene i

treningsøkta.no.

Hospitering forekommer når en spiller flyttes til en annen spillergruppe for å

oppleve større utfordringer enn der en naturlig hører hjemme. Det er derimot lett

å misbruke denne ordningen og klubben har derfor laget noen kjøreregler for

hvordan hospitering skal gjennomføres.

- Hospitering skal så langt det er mulig avtales før sesongen starter slik at

forutsigbarhet sikres for alle parter.

- En forutsetning for hospitering er at spilleren ønsker dette selv og at

foreldre er informert om ordningen.

- Det er trener på det avgivende lag som nominerer spillere som

hospitanter.

- Det er en avgjørende faktor at trenerne på de samarbeidende lag regulerer

belastningen til spilleren slik at man sikrer fornuftig progresjon. Klubbens

retningslinjer for belastning skal legges til grunn.

- Klubbens trenerveileder skal informeres om hvilke spillere som hospiterer.

- Spillere som hospiterer i annet lag skal informeres om at det er en

forventning om like stor dedikasjon til begge lag man spiller for.

- Gjennom jevnlige møter i trenerforum og etter en kamp – og

treningsperiode skal trenere som er involverte i en hospiteringsordning

rapportere til avgivende lags trener.

 

Mvh

Morten

Tilbake til Gutter 2006

Grasrotandelen