Hjem

Informasjon om hospitering

Etter sommeren ble det igangsatt en hospiteringsordning mellom G06 og G07, og vi vil med dette gi litt utfyllende og felles informasjon om ordningen til alle foreldre på de to lagene.
I hht Vestbyen sin sportsplan, så skal en hospiteringsordning ideelt sett forankres forut for sesongen, gjerne på et foreldremøte. Dog er dette ikke et krav, og for G06 og G07 ble ordningen iverksatt først etter sist sommer.

2 spillere fra G07 hadde da trent mer eller mindre fast en gang pr uke med G06 gjennom vårsesongen, som en særskilt ordning siden disse spillerne ikke hadde anledning til å følge begge treningene til G07. Erfaringen fra disse treningene var så vidt positive, at trenerne både på G06 og G07 ønsket å få etablert en organisert hospiteringsordning, og dette ble da iverksatt etter sommeren.Tilsvarende ordning har i noe mindre grad blitt gjennomført mellom G06 og G05. Det har her vært snakk om 4 spillere som har deltatt tidvis på G05 sine treninger og 1 spiller som har deltatt på noen kamper ved frafall. I alle tilfeller er klubbens retningslinjer for hospitering fulgt.I forbindelse med oppstarten etter sommeren ble det ikke funnet nødvendig å kalle inn til særskilt foreldremøte, men vi ser at vi med fordel allerede ved oppstart kunne ha informert om ordningen gjennom lagsmailen. Men det er viktig å understreke at ordningen i sin helhet er forankret i klubbens sportsplan, og at alle retningslinjer er fulgt opp av begge lag.I klubbens sportsplan sies følgende om hospitering;«Trenerne skal samarbeide tett med trenere på kullet over og under og vurdere hospitering av spillere.Et generelt mål i Vestbyen går ut på at man i barnefotballen kan hospitere mens man i ungdomsfotballen skal hospitere.Hospitering forekommer når en spiller flyttes til en annen spillergruppe for å oppleve større utfordringer enn der en naturlig hører hjemme. Det er derimot lett å misbruke denne ordningen og klubben har derfor laget noen kjøreregler for hvordan hospitering skal gjennomføres.- Hospitering skal så langt det er mulig avtales før sesongen starter slik at forutsigbarhet sikres for alle parter er informert om ordningen.

- Det er trener på det avgivende lag (her G07) som nominerer spillere som hospitanter.

- Det er en avgjørende faktor at trenerne på de samarbeidende lag regulerer belastningen til spilleren slik at man sikrer fornuftig progresjon.Klubbens retningslinjer for belastning skal legges til grunn.

- Klubbens trenerveileder skal informeres om hvilke spillere som hospiterer (Dette ble gjort)

- Spillere som hospiterer i annet lag skal informeres om at det er en forventning om like stor dedikasjon til begge lag man spiller for (Dette ble gjort i forbindelse med at foreldrene til de aktuelle spillerne ble informert i forkant av ordningen, for å få deres aksept).

- Gjennom jevnlige møter i trenerforum og etter en kamp – og treningsperiode skal trenere som er involverte i en hospiteringsordning rapportere til avgivende lags trener. (Dette følges opp fortløpende)»

Trenerne for G06 og G07 er enige om følgende rammer for hospiteringsordningen;
•Ordningen skal gjelde for inntil 5 spillere
•G07 skal tilstrebe å stille med én egen trener på G06-treningene hvor hospitering skjer, for å dekke ekstra trenerbehov samt å skape trygghet for barna
•Det skal skje en løpende evaluering av de spillerne som deltar på ordningen
•Ordningen skal være dynamisk, slik at alle spillere som anses aktuelle fra G07 skal ha lik mulighet til å få tilbud om ordningen, men da innenfor maks antall spillere.
•Dog viktig at det ikke skjer utskifting fra uke til uke, men at ordningen evalueres hver 2./3. måned.
•Vurdering av om en spiller finnes aktuell skal skje i hht klubbens retningslinjer – hvor bl.a. både sportslige kvaliteter og personlige holdninger blir vektlagt. Spilleren og dens foreldre må også ville dette selv.

Det er viktig å understreke at vurderingen av hvilke spillere som anses aktuelle skal gjøres av trenerapparatet, ikke foreldrene.

For G07 sin del, så har hospiteringsordningen så langt vist at spillerne fra G07 har «tatt nivået», og i tillegg til egen utvikling også bidratt positivt inn mot G06. Spillerne har også opptrådt på en god måte i treningssammenheng, og har glidd fint i spillergruppa til G06. Spillerne og trenerne på G06 har vist stor positivitet og imøtekommenhet overfor spillerne fra G07.

Vi ser også at spillerne fra G07 har tatt nye steg, som spillerne tar med seg inn i «egen trening» på G07. Mao positivt for alle.

Spillerne fra G07 er vel klar over hvor de hører hjemme, og vi har så langt ikke hatt noen episoder som tilsier at de ønsker noe annet.

For G06 sin del, så har ordningen medført treninger med god kvalitet da treningsgruppen har blitt passe stor, samt at hospiterende spillere bidrar positivt både sosialt og fotballmessig inn i vennegjengen.

Fra neste sesong vil det være aktuelt at hospiterende spillere også tidvis får prøve seg i kamp for G06. Både som følge av hospiteringsordningen, men også i tilfeller med frafall på G06.

For G06 vil det være naturlig å etablere et enda tettere samarbeid med G05 for hospitering av egne spillere, og for G07 vil det etter hvert bli aktuelt å ta imot spillere fra G08. Det har allerede vært noe dialog med hhv G05 og G08 rundt dette.

G06 og G07 har helt siden felles oppstart for 3 ½ år siden hatt et tett og svært godt samarbeid rundt lagene, og over tid er dette en viktig suksessfaktor for å skape god sportslig utvikling, men også godt kameratskap og god klubbfølelse på tvers av årskullene. Og samarbeidet blant trenerne har også vært svært godt i forhold til hospiteringsordningen.

Om det skulle være behov for ytterligere informasjon rundt hospiteringsordningen i klubben, så kan dette evt gjøres til tema på neste foreldremøte, hvor klubbens trenerveileder (Roar Davidsen) vil kunne redegjøre nærmere om ordningen og praktiseringen av denne.

For øvrig er det bare å ta kontakt med lagenes trenere om man har spørsmål til ordningen, både generelt og evt på egen spillers vegne.Hilsen trenerne på G06 og G07

Tilbake til Gutter 2006

Grasrotandelen